28/08/2016 11:25

Η Απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε απόφαση της Αρχής  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο προσφεύγων Α φοίτησε στη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ το σχολικό έτος 2014-2015.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς επιβλήθηκαν στον προσφεύγοντα δύο πειθαρχικές κυρώσεις:

α) διήμερη αποβολή από το σχολείο για συμπλοκή με συμμαθητή του και άσκηση σωματικής βίας και

β) τετραήμερη αποβολή για σχολικό εκφοβισμό που ασκούσε σε άλλο συμμαθητή του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η Ολομέλεια του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του Λυκείου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ με την υπ’ αριθμ…/24.06.2015 Πράξη της αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του προσφεύγοντος ως «κοσμίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 του π.δ. 104/1979, αφού έλαβε υπόψη αφενός την συμπεριφορά που αυτός επέδειξε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και αφετέρου τις κυρώσεις των δύο αποβολών που επιβλήθηκαν σε βάρος του.

 Η διαγωγή αυτή ανεγράφη στο απολυτήριο του προσφεύγοντος, το οποίο θεωρήθηκε και επικυρώθηκε από τον ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Στη συνέχεια, με τις από 13.07.2015 αιτήσεις του ο προσφεύγων ζήτησε να λάβει από το Λύκειο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ πλήρες και αναλυτικό αντίγραφο Ποινολογίου καθώς και αντίγραφα

α) όλων των εγγράφων που αφορούν την εν γένει θετική και αρνητική διαγωγή του κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, και

β) των εγγράφων του φακέλου που αφορούν τη διαγωγή και την επίδοσή του κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και ιδιαίτερα τα έγγραφα που αφορούν την διήμερη και τετραήμερη αποβολή συνεπεία των οποίων το Συμβούλιο ∆ιδασκόντων υποβάθμισε τη διαγωγή του από «κοσμιωτάτη» σε «κοσμία».

Στις 20.07.2015 ο Γ, πατέρας του Α, κατόπιν των ως άνω αιτήσεων παρέλαβε από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αντίγραφα των Απολυτηρίων Γυμνασίου και Λυκείου του προσφεύγοντος, των έλεγχων προόδου του, του ποινολογίου, των επιστολών για τις δύο αποβολές του, της πρόσκλησης καθηγητών και γονέων στο Συμβούλιο Τάξης, των πρακτικών του Συμβουλίου Τάξης της 06.03.2015, της επιστολής για την ακαδημαϊκή εικόνα του μαθητή στη Β’ Λυκείου με αριθμ. πρωτ. …, της γραπτής επίπληξης με αριθμ. πρωτ. …/2011, καθώς και εκ νέου του αποσπάσματος της υπ’ αριθμ. …/24.06.2015 Πράξη της Ολομέλειας του Συλλόγου ∆ιδασκόντων για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του ως «κοσμίας».

Την 01.09.2015 ο προσφεύγων με νέα αίτησή του απευθύνθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, και έλαβε την υπ’ αριθμ. ... εισαγγελική παραγγελία προς τη  ∆/νση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με την οποία παραγγέλλεται η χορήγηση μόνο των αφορώντων τον ίδιο και όχι τρίτους στοιχείων, στο δε διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  προς τον ∆/ντή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ ζητείται να χορηγηθούν στον προσφεύγοντα τα αιτούμενα έγγραφα με την προϋπόθεση να μην θίγονται προσωπικά δεδομένα τρίτων.

Περαιτέρω, κατόπιν των από 02.09.2015, 18.09.2015 και 13.10.2015 εγγράφων του ∆/ντή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για αναπομπή της Πράξης ./24.06.2015 για επανεξέταση λόγω μη τήρησης της νομιμότητας της διαδικασίας, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων με την υπ’ αριθμ. ./29.09.2015 Πράξη του αποφάσισε ομόφωνα ότι εμμένει στην αρχική αναπεμφθείσα απόφαση (Πράξη ./24.06.2015) διότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, η δε αναπεμπόμενη πράξη είναι επαρκώς αιτιολογημένη και ο μαθητής αποφοίτησε οπότε δεν χωρεί τροποποίηση της διαγωγής του, ενώ η ∆/νση του Λυκείου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ με την από 03.11.2015 έγγραφη απάντησή της προς την ∆/νση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ανέφερε ότι η Ολομέλεια του Συλλόγου ∆ιδασκόντων «δεν δύναται να επανέλθει και να επανεξετάσει επί της ουσίας τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του ήδη αποφοιτήσαντος Α, παρά μόνον στην περίπτωση που κληθεί να συμμορφωθεί σε τυχόν εκδοθησομένη ακυρωτική απόφαση του αρμοδίου ∆ικαστηρίου, οπότε η τυχόν ακυρωθησομένη Πράξη χαρακτηρισμού της διαγωγής θα θεωρηθεί ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στον νομικό κόσμο και τότε η Ολομέλεια του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του Λυκείου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ θα προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση, ακόμη και αναδρομικά της νομικής κατάστασης που έχει προκύψει αμέσως ή εμμέσως από την πράξη αυτή....».

Τέλος, ο προσφεύγων κατέθεσε την ..-..-2015 ενώπιον του Τριμελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως κατά του υπουργού Παιδείας για την ακύρωση της θεώρησης από τη ∆/νση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του απολυτηρίου του από το Γενικό Λύκειο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ κατά το μέρος που στο εν λόγω απολυτήριο όπως θεωρήθηκε με την πράξη θεώρησης της ∆/νσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  η διαγωγή του χαρακτηρίζεται «κοσμία» και κατά το μέρος που η εν λόγω θεώρηση αφορά τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του ως κοσμίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 -Επειδή ο προσφεύγων καταγγέλλει ότι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δεν του έχει ακόμη χορηγήσει πλήρη αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί και που αφορούν τη διήμερη και τετραήμερη αποβολή συνεπεία των οποίων το Συμβούλιο καθηγητών υποβάθμισε τη διαγωγή του από «κοσμιωτάτη» σε «κοσμία», και ιδίως τις καταγγελίες, αναφορές και μαρτυρικές καταθέσεις των συμμαθητών του, για τον λόγο δε αυτό ζητά τη συνδρομή της Αρχής, ώστε να υποχρεωθεί να του χορηγήσει τα αιτούμενα στοιχεία.

-Επειδή, όπως προαναφέρθηκε έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της θεώρησης εκ μέρους της ∆/νσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του απολυτηρίου του προσφεύγοντος από το Γενικό Λύκειο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ, το οποίο περιέχει τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του ως κοσμίας αντί κοσμιωτάτης, ως και της παραλείψεως της ∆ιοικήσεως να επιτύχει την διόρθωση του ανωτέρω χαρακτηρισμού.

-Κατά την εκδίκαση της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως θα κριθεί η νομιμότητα της εν λόγω εγγραφής στο απολυτήριο και τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής, όπως και η δυνατότητα παρεμπίπτοντος ελέγχου της νομιμότητας των κυρώσεων, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του ανωτέρω μαθητή ως κοσμίας.

-Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κριθεί από το αρμόδιο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο η δυνατότητα παρεμπίπτοντος ελέγχου των επιβληθεισών στον μαθητή προηγουμένως κυρώσεων.

-Στην περίπτωση που δεν χωρεί παρεμπίπτων έλεγχος, επειδή μεταξύ άλλων πρόκειται και περί μέτρων τάξεως (ΣτΕ 4855/1998, 328/1997 και 4052/1995) κατά κύριο λόγο νομιμοποιείται η άρνηση χορηγήσεως των καταθέσεων των μαθητών από την ∆ιοίκηση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιοχής Χ, στη δε περίπτωση που είναι δυνατός ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας των ως άνω κυρώσεων, τότε το μεν δικαστήριο έχει την εξουσία να ζητήσει τα στοιχεία αυτά και να τα εκτιμήσει, το δε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υποχρεούται να συμμορφωθεί προς το αίτημα του δικαστηρίου.

-Συνεπώς, θα επιλυθεί δεόντως και οπωσδήποτε οριστικά από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο έχει ήδη επιληφθεί της υποθέσεως, αν τα ανωτέρω επιζητούμενα στοιχεία που περιέχουν δεδομένα τρίτων προσώπων, είναι ή όχι αναγκαία και ως τοιαύτα επιβάλλεται να δοθούν, ή είναι απολύτως απρόσφορα και μη αναγκαία, οπότε η σχετική άρνηση χορηγήσεως από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι νόμιμη.

-Συνεπώς, ενόψει της εκκρεμοδικίας των ανωτέρω θεμάτων παρέλκει η έκδοση αποφάσεως από την ΑΠ∆ΠΧ, η οποία άλλωστε προκειμένου περί προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων δεν δύναται να επιβάλει τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία