17/01/2019 19:58

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την προετοιμασία των μαθητών  της   Γ ́ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα το”Περιεχόμενο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Προετοιμασία των Μαθητών”, έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» η υποστήριξη των μαθητών στόχο έχει την προετοιμασία τους για την συμμετοχή σε εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στην πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν σε τρία διακριτά γνωστικά αντικείμενα:

α) Επεξεργασία κειμένου,

β) Υπολογιστικά Φύλλα και

γ) Διαδίκτυο / Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας ανά αντικείμενο είναι συμβατό με αυτό που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34 στο ΦΕΚ Β’ 2123/01-08-2014.

Οι μαθητές θα κληθούν να εξεταστούν σε τρείς αντίστοιχες ενότητες δοκιμασιών και θα πρέπει να μπορούν ανά γνωστικό αντικείμενο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται ακολούθως.

Ενότητα 1: Επεξεργασία Κειμένου

Οι απαιτήσεις δημιουργίας κειμένων για διάφορες καθημερινές ανάγκες, εξυπηρετούνται με ψηφιακά μέσα. Μια σχολική εργασία, μια αίτηση, ένα βιογραφικό μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλαπλούς τρόπους όταν έχουν ψηφιακή μορφή, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που έχουν αντίστοιχα έγγραφα γραμμένα σε χαρτί. Ένα έγγραφο σε ψηφιακή μορφή μπορεί επίσης να υποστηρίξει την συνεργατική δημιουργία του από μια ομάδα μαθητών ή την άμεση διακίνηση του σε πολλαπλούς αποδέκτες.

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί για:

• Να δημιουργούν αρχεία κειμένου, να τα αποθηκεύουν, να τα ανοίγουν και να τα διαχειρίζονται μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου

• Να εισάγουν κείμενο, να μετακινούν και να διαχειρίζονται το περιεχόμενο (επιλογή λέξεων, γραμμάτων, αντιγραφή τμημάτων, ορθογραφικός έλεγχος)

• Να τροποποιούν τη μορφή του κειμένου για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση του (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, ειδικοί χαρακτήρες, αντιγραφή μορφοποίησης, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση κειμένου)

• Να δίνουν μορφή στις σελίδες του κειμένου προσθέτοντας στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης)

• Να αξιοποιούν διάφορα στοιχεία που βοηθούν ανάλογα με την περίπτωση στην καλύτερη παρουσίαση της πληροφορίας που μεταφέρει το κείμενο (προσθήκη εικόνων, γραφημάτων, αισθητική βελτίωση, καλαίσθητη και ελκυστική παρουσίαση περιεχομένου)

• Να χρησιμοποιούν πίνακες για την παρουσίαση στοιχείων

• Να δημιουργούν έγγραφα που απευθύνονται μαζικά σε πολλαπλούς αποδέκτες (μαζική αλληλογραφία)

• Να προετοιμάζουν τα έγγραφά τους για να εκτυπωθούν

Ενότητα 2: Χρήση και Αξιοποίηση Υπολογιστικών Φύλλων

Η χρήση των υπολογιστικών φύλλων για απλές και σύνθετες πράξεις με αριθμητικά δεδομένα, για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων, τη συλλογή δεδομένων σε πίνακες και τη διαχείρισή τους για την επίλυση προβλημάτων, αποτελούν ορισμένες πτυχές αξιοποίησης τους για καθημερινές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον ή την καθημερινή ζωή. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί για:

• Να περιγράφουν τις έννοιες του βιβλίου εργασίας, των φύλλων εργασίας, να δημιουργούν αρχεία – βιβλία εργασίας, να τα αποθηκεύουν, να τα ανοίγουν και να τα διαχειρίζονται (εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, αντιγραφή, μετακίνηση) μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων

• Να χειρίζονται τα φύλλα εργασίας σε επίπεδο κελιού, γραμμής, στήλης (επιλογή, μετακίνηση, διαγραφή, εισαγωγή) και να μπορούν να ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους αξιοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές

• Να εισάγουν και να διαχειρίζονται διαφόρων τύπων δεδομένα (αριθμοί, ημερ/νιες, κείμενο) σε κελιά των φύλλων εργασίας, να τα ταξινομούν σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη και εν γένει να διαχειρίζονται κελιά με περιεχόμενο (διόρθωση, μετακίνηση, διαγραφή, γέμισμα, είτε σε μεμονωμένα κελιά είτε σε περιοχές – ομάδες κελιών)

• Να τροποποιούν τη μορφή και το περιεχόμενο των κελιών και των φύλλων εργασίας για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση των δεδομένων που περιέχουν (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, μορφοποίηση κελιών, στοίχιση περιεχομένου) ανάλογα με τον τύπο τους

• Να αξιοποιούν απλές συναρτήσεις ή τύπους υπολογισμού για να εξάγουν αποτελέσματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλέξει καθώς επίσης και απλές λογικές συναρτήσεις

• Να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα

• Να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν σε σελίδες το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας με στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης) και να τα προετοιμάζουν για να εκτυπωθούν

Ενότητα 3: Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και η αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, αποτελούν παράγοντες που πλέον επηρεάζουν την καθημερινότητα με πολλαπλούς τρόπους.

Σημαντικό μέρος των κοινωνικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, η επικοινωνία γίνεται σε σημαντικό ποσοστό με μηνύματα, η πρόσβαση με ψηφιακά μέσα σε γνώσεις, ιδέες και πληροφορίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα αλλά και η καλλιέργεια κριτικής θέσης-στάσης στην πρόσληψη αυτού του καταιγισμού πληροφοριών είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί σε όσους από μικρή ηλικία αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί για:

• Να περιγράφουν όρους και έννοιες που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών (www, http(s), url, ISP, FTP κλπ), την μορφή διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων (url) ενώ επίσης θα πρέπει να έχουν επίγνωση των βασικών κινδύνων στους οποίους δύνανται να εκτεθούν αν χρησιμοποιούν αλόγιστα την κάθε είδους προσφερόμενη πρόσβαση σε περιεχόμενο. Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένα αντίμετρα ελάχιστης ασφάλειας προστασίας (τείχος προστασίας, ψηφιακά πιστοποιητικά, κίνδυνοι κατά τη μετάδοση πληροφοριών κλπ)

• Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές δυνατότητες που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης (μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετακίνηση μεταξύ ιστοσελίδων, χρήση url για την πρόσβαση σε ιστοσελίδα, ανανέωση, διακοπή φόρτωσης, λήψη αρχείων κλπ).

• Να οργανώνουν την πρόσβαση σε ενδιαφέροντες ιστότοπους και ιστοσελίδες αξιοποιώντας τα «Αγαπημένα» στοιχεία πρόσβασης και εν γένει τους σελιδοδείκτες.

• Να αναζητούν πληροφορίες κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας

• Να αξιοποιούν την προεπισκόπηση ιστοσελίδων και τις παραμέτρους ρύθμισης για την εκτύπωσή τους

• Να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση, δυνητικοί κίνδυνοι περιεχομένου και μόλυνσης από ιούς, πλεονεκτήματα) και τα βασικά κοινά στοιχεία διαχείρισης μηνυμάτων σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασικοί φάκελοι μηνυμάτων – Εισερχόμενα – Εξερχόμενα – Απεσταλμένα – Πρόχειρα, άνοιγμα και κλείσιμο μηνύματος, περιβάλλον ανάγνωσης, επισημάνσεις σε μηνύματα)

• Να αξιοποιούν τις βασικές χρηστικές λειτουργίες για μηνύματα (δημιουργία νέου, εισαγωγή διευθύνσεων, εισαγωγή θέματος, επισύναψη αρχείων, διαχείριση κειμένου, άνοιγμα επισυναπτόμενων, αποστολή, προώθηση, επιλογή παραληπτών, απάντηση σε μήνυμα κλπ)

• Να διαχειρίζονται μηνύματα στο περιβάλλον εργασίας λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το βιβλίο διευθύνσεων

• Να αξιοποιούν την προεπισκόπηση μηνύματος και τις παραμέτρους ρύθμισης για την εκτύπωσή του

Το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας είναι αυτοτελές στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν την υποστήριξη από τα σχολικά βιβλία αλλά επίσης θα έχουν στη διάθεση τους αντιπροσωπευτικό ψηφιακό υλικό (δείγματα δοκιμασιών) που θα καλύπτει μεγάλη έκταση των απαιτήσεων της εξέτασης και θα συνοδεύεται από αρχεία εργασίας για εξάσκηση των μαθητών.

Ενδεικτικές Προτάσεις για την αξιοποίηση του υποστηρικτικού υλικού

Η διάθεση υποστηρικτικού υλικού με τη μορφή αυτόνομων δοκιμασιών σε μικρής διάρκειας video, θα διευκολύνει:

α) την εξασφάλιση ομοιογένειας στην προσέγγιση της προετοιμασίας των μαθητών από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού καθώς επίσης και

β) την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικείωση των μαθητών με την διαδικασία εξέτασης.

Η αξιοποίηση του υλικού θα μπορεί να γίνεται είτε στις οθόνες των σταθμών εργασίας εφόσον το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο υπολογιστών είτε με χρήση μέσων προβολής (projector, διαδραστικός πίνακας).

Η διδακτική προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό διδασκαλίας μέσω παρουσίασης (θεωρία) και άσκησης στο εργαστήριο. Η επιλογή του μίγματος εξαρτάται από το επίπεδο των μαθητών και τις διαθέσιμες υποδομές.

Ειδικά για την διαδικασία της εξάσκησης, ένα σημαντικό τμήμα των διαθέσιμων δοκιμασιών θα συνοδεύεται από αρχεία εργασίας τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν για την άσκηση των μαθητών.

Το ψηφιακό υλικό θα είναι επίσης προσβάσιμο από τους μαθητές, ώστε να μπορούν να το μελετήσουν και εκτός των υποστηρικτικών μαθημάτων που γίνονται στο σχολικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να παροτρύνονται οι μαθητές από τους εκπαιδευτικούς να ασκούνται στο σπίτι και να μεταφέρουν ερωτήματα και απορίες στην τάξη.

Η εμβάθυνση σε λεπτομέρειες και επεξηγήσεις που παρέχονται προς τους μαθητές κατά τη διάρκεια των υποστηρικτικών μαθημάτων, θα πρέπει να είναι ανάλογη των αναγκών που ο εκπαιδευτικός διακρίνει σύμφωνα και με το επίπεδο των υφιστάμενων γνώσεων που έχουν, λόγω προηγούμενης εξοικείωσής τους με αρκετά από τα αντικείμενα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτείται να αποκτηθούν. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αναγνωρίζει τυχόν επιφανειακή αντίληψη των μαθητών για τα ζητήματα που αφορούν στις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να εμβαθύνει αναλόγως.

Το διαθέσιμο υλικό θα καλύπτει μεγάλη έκταση του περιεχομένου της εξεταστικής διαδικασίας, όπως αυτό έχει καθοριστεί στην κείμενη νομοθεσία. Εκτιμάται ότι στον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο προετοιμασίας οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν κατά μέσο όρο 2-3 δοκιμασίες ανά διδακτική ώρα, αναλόγως πάντα με τις τυχόν προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών ή τον βαθμό ευκολίας/δυσκολίας κάθε έννοιας ή γνώσης που διδάσκεται σε επίπεδο θεωρίας (ΓΝΩΣΗ) ή άσκησης (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ).

Οι μαθητές που θα ανταποκριθούν με επιτυχία στο 70% των δοκιμασιών για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά θα λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό επάρκειας.

Διάθεση του υποστηρικτικού υλικού

Το υποστηρικτικό υλικό που προαναφέρθηκε θα διατεθεί μέσω της πύλης του έργου κατά τμήματα. Σύντομα θα διατεθεί σχετική ενημέρωση για την πρόσβαση σε αυτό.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία