02/01/2017 18:28

Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Δημοσιοποιήθηκαν από το Γραφείο του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου   τα ονόματα των εξωτερικών εξεταστών  από την πλευρά της Ελλάδας, για το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο 2017 (Baccalaureate 2017) στο οποίο συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες  (σ.σ. αφορά τα παιδιά των εργαζομένων σε δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης) .

Ειδικότερα οι εξωτερικοί εξεταστές είναι οι εξής:

Μαθηματικά:

1. Μπαραλός Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03, με έδρα τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Φιλοσοφία & Νεοελληνική Γλώσσα L1/Εμβάθυνση

2. Μπαλτά Βενετία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, με έδρα τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Νεοελληνική Γλώσσα L1, Αρχαία Ελληνικά

3. Κουμπάρου Χρυσάνθη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, με έδρα τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Χημεία

4. Δαζέας Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δ ́ Αθήνας

Βιολογία

5. Παπαζήση Χριστίνα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04.04, με έδρα τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας

Φυσική

6. Παυλικάκης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04.01, με έδρα τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

Ευρωπαϊκό Απολυτήριο

1. Το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο απονέμεται από τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου στο τέλος της 7ης τάξης του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, στους μαθητές που έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. 0 πλήρης κύκλος σπουδών του Δευτεροβάθμιου Κύκλου πιστοποιείται από το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο, υπό τους αυτούς όρους, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι μαθητές, που εγγράφονται σε κάθε ένα από τα δύο γλωσσικά τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, παίρνουν μέρος στις ίδιες εξετάσεις ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, της οποίας τόσο η σύνθεση όσο και οι λειτουργίες καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους.

3. Η διεξαγωγή των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου λαμβάνει χώρα κάθε έτος σε ημερομηνίες καθορισμένες από το Ανώτατο Συμβούλιο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους ανωτέρας βίας, να καθορίσει επαναληπτικές εξετάσεις για έναν ή περισσότερους μαθητές που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις της κανονικής περιόδου.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Απολυτηρίου έχουν οι μαθητές οι οποίοι έχουν κανονική και συνεχή φοίτηση τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. Η διαδικασία εισαγωγής και τα εξέταστρα καθορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο. Τα εξέταστρα καταβάλλονται από τους γονείς ή κηδεμόνες και δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. α) Το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται στην 6η και 7η τάξη του Δευτεροβάθμιου Κύκλου. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά γραπτά στη μητρική γλώσσα, την πρώτη ξένη γλώσσα, τα μαθηματικά και σε δύο μαθήματα επιλογής. Ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων είναι πέντε (05). Ο αριθμός των προφορικά εξεταζόμενων μαθημάτων είναι τρία (03).

β) Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ανωτάτου Συμβουλίου, η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, εξάγει συμπεράσματα και αποφασίζει για την απόλυση κάθε υποψηφίου με βάση τους βαθμούς των τελικών εξετάσεων και τη βαθμολογία των προκαταρκτικών εξετάσεων.

γ) Οι τελικές εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με κλίμακα από 0 έως 10, στην οποία ο βαθμός 10 είναι η υψηλότερη βαθμολογία. Οι προκαταρκτικοί βαθμοί και οι βαθμοί των γραπτών και προφορικών εξετάσεων σταθμίζονται. Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει κατά μέσο όρο βαθμολογία τουλάχιστον 60% θεωρούνται επιτυχόντες. Το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει τον ελάχιστο βαθμό κάποιων μαθημάτων.

6. α) Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, τους εξωτερικούς εξεταστές από τα κράτη−μέλη (διορισμένους από το Ανώτατο Συμβούλιο), τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (οι οποίοι έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα ή που ο μαθητής επέλεξε να παρουσιάσει στο Απολυτήριο).

β) Τα ανωτέρω μέλη αποτελούν την Εξεταστική Επιτροπή όλων των γλωσσικών τμημάτων του Δευτεροβάθμιου Κύκλου. Οι εξωτερικοί εξεταστές δεν αποτελούν προσωπικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και επιλέγονται με βάση τα προσόντα τους σε ένα ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. Πρέπει να κατέχουν τα οριζόμενα από τη χώρα τους προσόντα για τη συμμετοχή σε παρόμοιες Εξεταστικές Επιτροπές και πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από τις γλώσσες που διδάσκονται στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

γ) Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι καθηγητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ο οποίος προτείνεται κατ’ έτος από τη χώρα που έχει την Προεδρία των Ευρωπαϊκών Σχολείων και διορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο.

δ) Οι Επιθεωρητές Δευτεροβάθμιου κύκλου, που αντιπροσωπεύουν κάθε χώρα στο Συμβούλιο Επιθεωρητών (Δευτεροβάθμιου Κύκλου), με την ιδιότητα των Αντιπροέδρων συνεπικουρούν στο έργο του τον Πρόεδρο και τον αντικαθιστούν σε περίπτωση κωλύματος.

7. Το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει τα καθήκοντα των μελών των Εξεταστικών Επιτροπών και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην πληρωμή των εξόδων των επιδομάτων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, εμπειρογνωμόνων και των εξωτερικών εξεταστών που συμμετέχουν στη διαδικασία των Εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.

8. Οι Επιθεωρητές του Δευτεροβάθμιου Κύκλου είναι υπεύθυνοι για τα θέματα των γραπτών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου των μαθημάτων που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι, τα οποία καταθέτουν προς έγκριση στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τα θέματα των εξετάσεων.

9. Το Συμβούλιο Επιθεωρητών του Δευτεροβάθμιου Κύκλου μπορεί για εξαιρετικούς λόγους υγείας του μαθητή, που έχουν πιστοποιηθεί δεόντως, να επιτρέψει με ειδική απόφαση σε έναν μαθητή να δώσει γραπτές εξετάσεις αντί προφορικών και προφορικές εξετάσεις αντί γραπτών. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κάτω από συνεχή επιτήρηση, όπως αυτή καθορίζεται από τον Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.

10. Η διάρκεια των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου καθορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο.

11. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής έχει δικαιοδοσία να επιλύει όποιες διαφορές ή όποια προβλήματα προκύπτουν.

12. Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συντάσσεται αναφορά στην οποία αναφέρεται η κατανομή των βαθμών ανά μάθημα, και η συνολική τελική βαθμολογία των εξετάσεων. Η αναφορά υπογράφεται από τον Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, όπου διεξάγονται οι εξετάσεις, η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχο− λείων. Ο Γενικός Γραμματέας προωθεί ένα αντίγραφο στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

13. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής δεσμεύονται να μην κοινοποιήσουν οτιδήποτε αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται στη διάρκεια των εξετάσεων.

14. Το πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου απονέμεται στους μαθητές που έχουν επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ο οποίος εκπροσωπεί το Ανώτατο Συμβούλιο και φέρει τη σφραγίδα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ενεργώντας εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα καθώς επίσης και  
σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας κατόπιν αιτήματος των γονέων.

15. Οι μαθητές στους οποίους απονέμεται το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο:

α) απολαύουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται στο τέλος των σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκ− παίδευσης στη χώρα αυτή,

β) μπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο στο έδαφος κάθε κράτους μέλους, με τους ίδιους όρους, όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους μέλους που έχουν ισότιμους τίτλους σπουδών.

16. Η επωνυμία «Ευρωπαϊκό Απολυτήριο» ανήκει αποκλειστικά στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, τα οποία μόνον αυτά από την ίδρυση τους έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να τη χρησιμοποιούν σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

Α. Διαδικασίες εγγραφής στις εξετάσεις του Απολυτηρίου

1. Οι υποψήφιοι εγγράφονται στις εξετάσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου της 7ης τάξης του Δευτεροβάθμιου Κύκλου προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη γέννησης, διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο επι− κυρωμένο που να βεβαιώνει τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.

Β. Επιλογές Μαθημάτων

1. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν την ίδια περίοδο που εγγράφονται και οι επιλογές αυτές δεν τροποποιούνται, ενώ θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Σχολείων μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Η φόρμα επιλογής μαθημάτων δίνεται στους μαθητές στο τέλος της 6ης τάξης.

2. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφαρμόζονται οι Ειδικοί Κανονισμοί Απολυτηρίου για υπο− ψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

Γραπτές και προφορικές εξετάσεις

1. Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις διεξάγονται:

α) στα υποχρεωτικά μαθήματα (εκτός από τη Φυσική Αγωγή και τα θρησκευτικά/την Ηθική)

β) στα μαθήματα επιλογής

γ) στα μαθήματα εμβάθυνσης

2. Όλες οι γραπτές εξετάσεις έχουν τον ίδιο συντελεστή. Όλες οι προφορικές εξετάσεις έχουν τον ίδιο συντελεστή.

2. Όλες οι γραπτές εξετάσεις θα είναι ίδιες για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως του γλωσσικού τμήμα− τος που ανήκουν, με εξαίρεση τα μαθήματα Γλώσσας 1, 2, 3, 4 και τα αντίστοιχα μαθήματα Εμβάθυνσης.

3. Στο μάθημα Γλώσσα 1, υποχρεωτικό μάθημα, όλοι οι μαθητές του ίδιου γλωσσικού τμήματος εξετάζονται στις ίδιες εξετάσεις. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται και για το μάθημα Εμβάθυνσης Γλώσσα 1.

4. Για κάθε ξένη γλώσσα, κάθε γλωσσικού επιπέδου, οι υποψήφιοι και των δύο γλωσσικών τμημάτων υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία