10/04/2017 16:26

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Σε  ιδιωτική εταιρεία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)θα ανατεθεί από το ΙΕΠ και το υπουργείο Παιδείας η κατάρτιση των  αναγκαίων παρεμβάσεων για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του υπουργείου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εξεύρεσης και αξιοποίησης των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων, συμπληρωματικών προς αυτά του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αυτό προκύπτει  από την προγραμματική συμφωνία- πλαίσιο συνεργασίας που υπέγραψαν ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και ο πρόεδρος του ΙΕΠ Γεράσιμος Κουζέλης.

Ειδικότερα:

Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης, το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναζητήσει και να υποστηρίξει τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για:

α/ τη διαμόρφωση και εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως χρηματοπιστωτικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί, αξιοποίηση συμπράξεων μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αξιοποίηση δωρεών / χορηγιών κλπ

β/ τη διαμόρφωση των προτάσεων / σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες του υπουργείου και με τους όρους επιλεξιμότητας του κάθε μέσου

γ/ την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και μη επικάλυψης μεταξύ των επιμέρους πράξεων με χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές.

Πιο συγκεκριμένα το ΙΕΠ  αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εμπροθέσμως το εξής παραδοτέο:

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Εισήγηση για εξειδίκευση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων του ΥΠΠΕΘ, με στόχο την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εξεύρεσης και αξιοποίησης των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων, συμπληρωματικών προς αυτά του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Το Παραδοτέο θα πρέπει να υποβληθεί από το ΙΕΠ στο Γραφείο υπουργού μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του έργου.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας, το ΙΕΠ θα αναθέσει το έργο σε ανάδοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ημερομηνία ολοκλήρωσης πλήρως και προσηκόντως έως και επτά μηνών από την σχετική ανάθεση.

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια επτά (7) μηνών και ξεκινά από την ημερομηνία ανάθεσης του Ι.Ε.Π. σε ανάδοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το ΙΕΠ.

Στόχος της προγραμματικής συμφωνίας

Αντικείμενο της   συμφωνίας που υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΙΕΠ με τον υπουργό Παιδείας,  είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μερών με στόχο την υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και την εύρεση μέσων υλοποίησης με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων συμπληρωματικών προς αυτά του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι προς χρηματοδότηση δράσεις οι οποίες μέσω της παρούσας πρέπει να εξυπηρετηθούν αποτελούν εξειδίκευση των πολιτικών του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως διατυπώνονται κατά προτεραιότητα στο «Τριετές Σχέδιο Δράσης 2017 – 2019», αλλά και σε άλλα κείμενα όπως η «Ψηφιακή πολιτική του ΥΠΠΕΘ», η «Η Στρατηγική της Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2016-2020», Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών κλπ.

Προϋπολογισμός

Συνολικά είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€24.800,00), συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, των νόμιμων κρατήσεων και εν δυνάμει εργοδοτικών εισφορών και θα καλυφθεί από πρόσθετη επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού 2017 του Ι.Ε.Π. από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία