18/04/2017 14:03

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Στο “μικροσκόπιο” Ομάδας Εργασίας, που συγκρότησε ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου θα περάσουν όλες οι δαπάνες του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται

Η Ομάδα  Εργασίας  θα συντονίζει τις μονάδες του ΥΠΠΕΘ και τους εποπτευόμενους φορείς για την επισκόπηση των δαπανών τους,  και την  καταγραφή και αποτίμηση των νέων πολιτικών και την ενδελεχή  επισκόπηση των πρωτογενών δαπανών του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/03-01-17 επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση,  είναι η δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν σημαντικά οι δαπάνες σε το- μείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα, όπως η πρόνοια, η υγεία, η απασχόληση, αλλά και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας.

Η Ομάδα Εργασίας, έχει ως εξής:

1. Δημητρίου Ευτυχία, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.

2. Σαρμάνη Χρυσούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ.

3. Γιαννακούρης Λέανδρος-Βασίλειος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠΠΕΘ.

4. Μπαζούλης Ευάγγελος, Προϊστάμενος του Τμήμα- τος Α ́ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

5. Καραγιάννης Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Β ́ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περι- ουσίας των Πανεπιστημίων, των ΕΛΚΕ, ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ της Διεύθυνσης Παρακολούθησης, Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠΠΕΘ.

6. Φλεβάρης Σπυρίδων, Ειδικός Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ.

7. Βαλιάντζας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Ειδι- κής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

8. Παπαχριστόπουλος Σπυρίδων, Προϊστάμενος Μονάδας Δ ́ Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΠΕΘ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

9. Γιαννόπουλος Αθανάσιος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Μονάδας του Ειδικού Λογαριασμού ΓΓΕΤ.

10. Λιακάτου Άννα, Ειδική Επιστήμονας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε- νιάς.

11. Μαγουλά Θεοχαρούλα, Σύμβουλος Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πέραν των ανωτέρω μελών, η επιτροπή μπορεί, αν κριθεί αναγκαίο, να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων.

Χρέη Συντονιστή θα εκτελεί το μέλος της Ομάδας Εργασίας Ευτυχία Δημητρίου, και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής, το μέλος Σαρμάνη Χρυσούλα.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία