10/06/2013 16:59


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
Με απόφαση που υπέγραψε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων καθηγητής Γ. Καλκάνης η υπ  αριθμ. 34520/Δ1/12−03−2013 (ΦΕΚ 600/τ. Β΄)  απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο Β και ειδικότερα στην ενότητα με τίτλο «Ρυθμίσις σχετικά με τη δοκιμασία (τεστ) στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια» της ως άνω απόφασης οι φράσεις:
«Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση.... (τεστ) και «Στα Π.Π. Γυμνάσια ......  επιλαχόντων/επιλαχουσών μαθητών/μαθητριών» αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων
μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο − Πειραματικό Γυμνάσιο. Επίσης οι γονείς και οι κηδεμόνες, προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής του μαθητή στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής, υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου εγγραφής του/της μαθητή/τριας ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση μέχρι 28 Ιουνίου 2013» και
«Στα Π.Π. Γυμνάσια η προετοιμασία, η οργάνωση και διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) καθώς και η επιλογή
των θεμάτων ανά πεδίο (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικά) θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.). Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί:
α) επιτροπή οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων και
β) επιτροπή επεξεργασίας και επιλογής θεμάτων για τη δοκιμασία από εκπαιδευτικούς του Π.Π. Γυμνασίου.
Στην επιτροπή επεξεργασίας και επιλογής θεμάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου
και εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Τα Ε.Π.Ε.Σ των Γυμνασίων έχουν τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν και θέματα, τα οποία θα παραχθούν κεντρικά από επιστημονική επιτροπή υπό τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και θα σταλούν στα σχολεία πριν την έναρξη της δοκιμασίας/ τεστ. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα ανά γνωστικό πεδίο θα αναγράφονται και θα απαντώνται από τους μαθητές σε ειδική φόρμα η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε βαθμολογικό κέντρο που θα λειτουργήσει στο 2ο Π.Π. Γυμνάσιο Αθήνας (Τ.Φιλήμονος 36−38 και Τσόχα, 11521 Αθήνα). Ως Πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου ορίζεται η Μακρή Δήμητρα,
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15, μέλος ΕΠΕΣ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των γραπτών η αναλυτική
βαθμολογία των μαθητών θα αποσταλεί στα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων. Η ανακοίνωση των εισακτέων
και των επιλαχόντων/σών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου Ε.Π.Ε.Σ.».
Στην παράγραφο Γ και ειδικότερα στην ενότητα με τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικά με τη δοκιμασία/τεστ στα
Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια» της ως άνω απόφασης οι φράσεις:
«Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση.... έως (τεστ)» και «Η επιλογή των θεμάτων ....... επιλαχόντων/
επιλαχουσών μαθητών/μαθητριών» αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο − Πειραματικό Λύκειο. Επίσης οι γονείς και οι κηδεμόνες, προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής του μαθητή στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής, υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου
το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, βεβαίωση του Διευθυντή
του Λυκείου εγγραφής του/της μαθητή/τριας ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση μέχρι 28 Ιουνίου 2013» και
«Η επιλογή των θεμάτων έως μαθητριών» αντικαθίσταται με: «Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν
οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.ΕΠ.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό το
σκοπό. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συσταθεί με ευθύνη των επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Π.Π. Λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε βαθμολογικό κέντρο που θα λειτουργήσει στο 2ο Π.Π. Γυμνάσιο Αθήνας (Τ. Φιλήμονος 36−38 και Τσόχα, 11521 Αθήνα). Ως Πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου ορίζεται η Μακρή Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15, μέλος ΕΠΕΣ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των γραπτών των μαθητών/τριών η αναλυτική βαθμολογία τους θα αποσταλεί στα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/σών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου Ε.Π.Ε.Σ.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 34520/Δ1/12−03−2013/ (ΦΕΚ 600/τ. Β΄) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία